Strona internetowa www.matique.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.matique.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj. x
Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN

Regulamin programu partnerskiego

Niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego MATIQUE, zwanego w dalszej części PP MATIQUE zawiera zbiór zasad obowiązujących wszystkich Partnerów, a jego zaakceptowanie i przestrzeganie jest warunkiem przystąpienia do PP MAITQUE.

Warunki ogólne

1.  Celem PP MATIQUE jest pozyskanie reklamodawców zwanych w dalszej części regulaminu Partnerami, którzy są właścicielami lub dysponentami serwisów o których mowa w punkcie 5.
2.  Partnerami mogą być osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub pełnoletnie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które zaakceptują Umowę i Regulamin PP Matique
3.  Organizatorem PP Matique jest Matique Jolanta Wieczorek z siedzibą w Legionowie przy ul. Hubala 4 lok 5 (wpis do ewidencji działalności gospodarczej: 21061, NIP: 536-153-62-27, REGON: 142065140) – właściciel sklepu internetowego www.matique.pl, zwanego w dalszej części regulaminu Sklepem.
4.  Uczestnictwo w PP Matique jest bezpłatne i dobrowolne.
5.  Działalność Partnera polega na umieszczeniu materiałów promujących Sklep, na swoich stronach internetowych, serwisach informacyjnych, sklepach, blogach, forach, pasażach i innych dostępnych Partnerowi kanałach promocji, zwanych w dalszej części regulaminu Serwisem Partnera.
6.  Przez materiały promujące Sklep należy rozumieć:
- banery reklamowe przygotowane przez Sklep,
- graficzne prezentacje produktów, dystrybuowanych przez Sklep
7.  Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Sklepu i jej produktów w Serwisie Partnera, a w szczególności we własnych publikacjach i opisach.

Polecanie Klientów i identyfikacja Partnerów

8.  Partner po zalogowaniu w Sklepie pobierze ze strony http://matique.pl/pl/users/partner-link gotowy link, którego integralną częścią są:
- Numer Id Partnera, jednoznacznie identyfikujący go w systemie informatycznym Sklepu
- Baner (do wyboru kilka opcji rozmiaru banera),
9.  Pobrany link należy umieścić w Serwisie Partnera
10. Możliwe są dowolne modyfikacje banera (pod względem jego rozmiaru oraz zawartej treści) po uprzednim zatwierdzeniu przez Sklep.
11. Partner poleca Klientów z wykorzystaniem linków o których mowa w punkcie 8, rozumianych jako hiperłącza prowadzące do Sklepu, zwane w dalszej części Regulaminu Linkami Partnerskimi.
12. Polecenie Klienta przez Partnera jest uważane za skuteczne jeżeli w czasie aktywności pliku cookies (od momentu kliknięcia Klienta w Link Partnerski) Klient zarejestruje się w Sklepie.

Wynagrodzenie dla Partnera

13. Warunkiem poprawnego działania PP Matique w systemie informatycznym Sklepu, a w efekcie naliczania prowizji Partnerowi jest akceptacja plików cookies przez oprogramowanie komputera Klienta oraz ich aktywność przez 90 dni od daty kliknięcia Klienta w Link Partnerski lub do czasu zarejestrowania się Klienta w Sklepie.
14. Partnerzy są wynagradzani wyłącznie za zakupy poleconych przez nich Klientów.
15. Wynagrodzenie jest naliczane w momencie zmiany statusu realizacji zamówienia w Sklepie na „zrealizowane”.
16. W przypadku anulowania zamówienia (zwrot przedmiotu zamówienia) przez klienta na podstawie obowiązującego prawa i/lub regulaminu Sklepu, naliczone Partnerowi prowizje zostaną odliczone od stanu jego konta.
17. Wynagrodzenie Partnera składa się z Prowizji Bezpośredniej oraz Prowizji „Wiecznej”.
18. Prowizji Bezpośrednia obowiązuje przez 180 dni od momentu rejestracji klienta w Sklepie. Ilekroć w Sklepie zostanie zrealizowane zamówienie Klienta, w tym okresie, każdorazowo Partner otrzyma prowizję w wysokości 3,5% wartości zamówienia (bez uwzględnienia kosztów wysyłki). Warunkiem naliczenia prowizji Partnerowi jest konieczność zalogowania się Klietna w czasie składania zamówienia.
19. Prowizja „Wieczna” obowiązuje przez pięć lat od momentu zakończenia obowiązywania Prowizji Bezpośredniej. Ilekroć w Sklepie zostanie zrealizowane zamówienie Klienta w tym okresie, każdorazowo Partner otrzyma prowizję w wysokości 1,5% wartości zamówienia (bez uwzględnienia kosztów wysyłki). Warunkiem naliczenia prowizji Partnerowi jest konieczność zalogowania się Klienta w czasie składania zamówienia.
20. Partner nie jest wynagradzany za zdobywanie i polecanie nowych partnerów.
21. Partner nie jest wynagradzany za zakupy w Sklepie dokonane przez niego samego.
22. Partner na stronie http://matique.pl/pl/users/partner (po zalogowaniu się) ma dostęp do następujących informacji, które stanowią podstawę do wypłacenia prowizji Partnerowi:
- historii transakcji dokonywanych przez poleconych przez niego klientów (nr zamówienia, stawka prowizji oraz kwota prowizji)
- informacji o anulowaniu zamówienia (o ile takie nastąpi) i wartości odjętej kwoty zamówienia od sumy należnej prowizji.
- sumy należnych prowizji
23. Publikowanie przez Partnera lub udostępnianie osobom trzecim informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Sklepu jest zabronione.
24. Prowizje wypłacane są Partnerowi w chwili, gdy osiągną one Kwotę Minimalną 50 zł. Wypłata następuje w formie przelewu na wskazane przez Partnera konto bankowe.
25. W celu wypłacenia Prowizji, Partner posiadający osobowość prawną lub będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wystawi Sklepowi fakturę VAT. W przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zobowiązany jest on do wystawienia rachunku do Umowy na odpowiednią kwotę.
26. Jeżeli Partner jest osobą fizyczną, należna mu prowizja jest pomniejszana o podatek dochodowy, który Sklep odprowadza do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Metody promocji

27. Partner jest zobowiązany do znajomości regulacji prawnych związanych z reklamą i świadczeniem usług drogą elektroniczną.
28. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na stronach, które zawierają treści niezgodne z prawem lub materiały pornograficzne, reklamują wyżej wymienione treści, bądź prowadzą do stron, które zawierają wyżej wymienione treści, lub których treść lub forma mogą zaszkodzić dobremu Sklepu.
29. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się w Serwisie Partnera lub w jego materiałach promocyjnych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za treści związane ze Sklepem i/lub sprzedawanymi przez niego produktami, które zostaną opublikowane poza Sklepem.
30. Partner nie będzie wysyłał wiadomości pocztą elektroniczną z materiałami promującymi Sklep i/lub sprzedawanymi przez niego produktami w postaci tzw spamu (niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).
31. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na forach, grupach dyskusyjnych, i innych publicznych miejscach w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
32. Partner nie będzie używał okienek typu pop-up, pup-under do reklamowania Sklepu.
33. Partner nie będzie promował Sklepu i/lub sprzedawanych przez niego produktów na stronach, na których są już odsyłacze do Sklepu oraz nie będzie wykorzystywał innych metod niezgodne z wytycznymi dla webmasterów.

Identyfikacja Klienta

34. Zarejestrowanie się Klienta w Sklepie w okresie ważności pliku cookies skutkuje zapisaniem informacji w bazie danych Sklepu o przypisaniu Klienta do Partnera. Od tej pory do czasu obowiązywania prowizji „wiecznej” każdorazowo po zalogowaniu się Klient jest identyfikowany przez Sklep jako polecony przez Partnera.
35. Sklep nie posiada funkcjonalności umożliwiającej ręczne przypisanie Klienta do Patrnera.
36. Okres ważności pliku cookie wynosi 90 dni – jeżeli w tym okresie Klient nie kliknie w żaden Link Partnerski, zostanie on automatycznie usunięty z komputera Klienta
37. System będzie odnawiał plik cookie za każdym razem, gdy Klient kliknie w Link Partnerski, nadpisując tym samym poprzednią wartość Numeru Identyfikacyjnego.

Dezaktywacja i skasowanie konta Partnera

38. Nieprzestrzeganie zasad regulaminu będzie karane usunięciem konta Partnera.
39. Po usunięciu konta Partnera na konto nie wpływają żadne nowe środki. Jednocześnie kasowane są wszystkie powiązania Partnera z Klientami w bazie danych Sklepu.
40. Po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia
41. Partner może zakończyć udział w PP Matique w dowolnym momencie wysyłając na adres korespondencyjny Sklepu pisemną prośbę o rozwiązanie umowy
42. Partner ma prawo do wypłaty prowizji wg stanu na dzień usunięcia konta bez względu na to, czy przekroczyły one kwotę minimalną. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest spełnienie warunków określonych w Regulaminie i umowie
43. Uprawnienie Partnera określone w punkcie 42 nie dotyczy sytuacji, gdy usunięcie konta było spowodowane nieuczciwymi działaniami Partnera, które miały lub mogły mieć wpływ na wysokość prowizji należnej Partnerowi. Mowa tu o próbach włamania się do systemu PP Matique lub Sklepu, składaniu fałszywych zamówień i innych działaniach, które nie spowodowały faktycznego wpływu pieniędzy na konto Sklepu lub spowodowały wpływ tylko tymczasowy.
44. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Partnera o usunięciu jego konta wraz z podaniem przyczyn takiego posunięcia w przeciągu 48 godzin.
45. Po usunięciu konta Partnera, jest on zobowiązany do natychmiastowego zlikwidowania wszelkich banerów, materiałów promocyjnych z Serwisu Partnera.
46. Usunięcie konta w PP Matique i zobowiązań Partnera nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.
Wyłączenie odpowiedzialności i zmiany regulaminu
47. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak naliczenia prowizji Partnerowi w przypadku:
- ręcznego skasowania pliku cookie przez Klienta lub jego oprogramowanie antywirusowe
- nieprawidłowego odczytania skryptów z powodu niekompatybilności przeglądarki internetowej
- braku rejestracji Klienta w okresie aktywności pliku cookies
48. Sklep oświadcza, że dołożył wszelkich starań, aby skrypty były kompatybilne z większością przeglądarek używanych przez polskich użytkowników Internetu.
49. Sklep  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Partnerów
50. Aktualny i obowiązujący Regulamin Sklep publikuje na stronie http://matique.pl/pl/system_partnerski-s1.html

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN