Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.matique.pl

 Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym matique.pl prowadzony jest przez Jolantę Wieczorek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Matique Jolanta Wieczorek, wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra właściwego d.s. gospodarki,  posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Władysława Reymonta 11A, 05-120 Legionowo, NIP: 5361536227, REGON: 142065140, adres poczty elektronicznej: kontakt@matique.pl, nr telefonu: 22 784 23 22, zwanym dalej Sprzedawcą.

Regulamin Sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym matique.pl określa warunki i zasady korzystana ze Sklepu internetowego oraz sposób świadczenia przez Sprzedawcę Usług elektronicznych i zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym określa m.in. prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego matique.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny nie mogą zrzec się praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień Regulaminu z ww. przepisami, pierwszeństwo i zastosowanie mają przedmiotowe przepisy.

 

Spis treści

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

§4 Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru na Klienta

§5 Realizacja zamówień i dostawa Towaru

§6 Sposób uwidaczniania cen

§7 Metody płatności

§8 Rękojmia i reklamacje Towaru – Konsumenci i Przedsiębiorcy indywidualni

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

§10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

§11 Przedsiębiorcy

§12 Postanowienia końcowe

 

§1 Definicje

1.           Cena - wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

2.           Czas realizacji zamówienia - czas pomiędzy złożeniem Zamówienia, a termin wysłania zamówionego Towaru.

3.           Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.           Formularz kontaktowy - interaktywny formularz umożliwiający Klientom kontakt z Usługodawcą.

5.           Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

6.           Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru.

7.           Klient:

a)           osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,

b)           osoba prawna,

c)            jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,

- która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru.

8.           Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.

9.           Konsument - osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.         Konto Klienta – Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.

11.         Newsletter – Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim korzystającym z Newsletteru Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach, tj. Treści cyfrowych,

12.         Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą lub innej metody płatności elektronicznej.

13.         Produkt – Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym;

14.         Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, przy czym umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, a do której stosuje się przepisy dotyczące Konsumentów w zakresie niedozwolonych klauzul umownych oraz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwo, przepisy dotyczące Umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta.

15.         Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego.

16.         Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem strony internetowej matique.pl.

17.         Sprzedawca/ Usługodawca – Jolanta Wieczorek.

18.         Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie internetowym,

19.         Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

20.         Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru – umowa, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do przeniesienia własności Towaru, w szczególności umowa sprzedaży, umowa dostawy oraz umowa o dzieło będące Towarem.

21.         Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego, do której nie stosuje się przepisów Ustawy o prawach konsumenta zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11 tejże ustawy.

22.         Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.

23.         Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Produktów, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta. 

 

§2 Postanowienia ogólne

1.           Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej matique.pl, w sposób umożliwiający każdemu użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

2.           Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, w tym Przedsiębiorców indywidualnych, korzystających ze Sklepu internetowego (chyba że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi), a postanowienia § 11 Regulaminu dotyczą tylko Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego (tj. dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową).

3.           Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego.

4.           Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych przepisami prawa.

5.           Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

6.           Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionego w Sklepie internetowym Produktu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w Polityce Prywatności Sklepu internetowego.

7.           Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika lub Klienta treści o bezprawnym charakterze.

8.           Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.

9.           Zakupu Produktu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

10.         Wszystkie informacje o Produktach oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

11.         Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

12.         Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu internetowego.

13.         Promocje Produktów organizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

 

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.           Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Formularz kontaktowy, Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Konto Klienta, Newsletter, powiadomienie o dostępności oraz usługę „do przechowalni”.

2.           Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Usług elektronicznych (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i nieodpłatne. 

3.           Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)           komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,

b)           dostęp do poczty elektronicznej,

c)            przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),

d)           zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768,

e)           włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi JavaScript.

4.           Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

5.           Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są przez Sprzedawcę 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług elektronicznych zostanie udostępniona w witrynie Sklepu internetowego.

6.           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.

7.           Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8.           Usługa elektroniczna „Konto Klienta”:

a)           Korzystanie z Konta Klienta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków: wskazaniu loginu, danych wskazanych w procesie wypełniania Formularza rejestracji oraz podaniu hasła, składającego się z odpowiedniej liczby znaków.

b)           Dane możliwe do uzupełnienia w panelu administracyjnym Konta Klienta posłużą do składania Zamówień w Sklepie podczas wypełniania Formularza zamówienia.

c)            Warunkiem dokonania rejestracji i założenia Konta Klienta jest wyrażenie przez Klienta zgody na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz na podanie danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu rejestracji.

d)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.

e)           Podczas wypełniania Formularza rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta Klienta. Klient ma obowiązek chronić swoje hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.

f)            Konto Klienta jest niezbywalne.

9.           Usługa elektroniczna „Formularz kontaktowy”:

a)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom kontakt z Usługodawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia do jego wypełniania i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Usługodawcę.

b)           Skorzystanie z Usługi Formularza kontaktowego jest możliwe po przejściu do zakładki „Kontakt”, uzupełnieniu pola „Kontakt” poprzez wskazanie imienia oraz nazwiska oraz podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej, wypełnieniu treści wiadomości, a następnie wypełnienia pola „nie jestem robotem” i kliknięciu przycisku „Wyślij”.

10.         Usługa elektroniczna „Formularz zamówienia”:

a)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom złożenie Zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia Formularza zamówienia lub z chwilą przesłania wypełnionego Formularza zamówienia Sprzedawcy i złożenia przez Klienta Zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny).

b)           Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru albo o dokonaniu zmiany tychże umów.

c)            Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych kroków: po przejściu do koszyka należy wybrać formę dostawy oraz formę płatności oraz ewentualnie wpisać kod rabatowy (jeśli dany Klient go posiada) oraz kliknąć „przejdź do kasy, a następnie należy wypełnić Formularz zamówienia, po czym należy kliknąć na stronie Sklepu internetowego przycisk zatwierdzający zakup i potwierdzający konieczność zapłaty ceny – do momentu kliknięcia przycisku zatwierdzającego zakup i potwierdzającego konieczność zapłaty ceny istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego).

d)           W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i numer NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefony oraz danych dotyczących zawieranej umowy: Produkt oraz sposób płatności za Produkt.

11.         Usługa elektroniczna „Newsletter”:

a)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletteru zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newsletteru lub poprzez wypisanie się przez link załączony w mailu zawierającym Newsletter.

b)           Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowościach, promocjach) w formie wiadomości wysyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

c)            Korzystanie z Usługi Newsletteru jest możliwe dla Klientów po podaniu prawidłowego adresu poczty elektronicznej i po kliknięciu przycisku zatwierdzającego zamówienie Usługi elektronicznej Newsletteru.

d)           Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newsletteru, poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newsletteru lub poprzez wypisanie się przez link załączony w mailu zawierającym Newsletter .

e)           Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

12.         Usługa elektroniczna „powiadomienie o dostępności”:

a)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej umożliwiającej Klientom otrzymania powiadomienia o dostępności danego Produktu jest zawiera na czas oznaczony w momencie kliknięcia przez Klienta okienka „Powiadom mnie o dostępności” przy niedostępnym Produkcie  i ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza „powiadom mnie o dostępności” lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza „powiadom mnie o dostępności” (poprzez kliknięcie przycisku zatwierdzającego „ok”).

b)           Aby otrzymać powiadomienie o dostępności danego Produktu należy wypełnić formularz, w którym należy podać imię i nazwisko, a także adres mailowy. W formularzu tym znajduje się także okienko umożliwiające napisanie przez Klienta dodatkowych informacji.

13.         Usługa elektroniczna „do przechowalni”:

a)           Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej „do przechowalni” zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia przez Klienta Produktów z przechowalni lub zamknięcia okna przeglądarki (tylko w przypadku Klientów niezalogowanych).

b)           Aby dodać dany Produkt do przechowalni należy przejść na jego stronę, a następnie kliknąć „Do przechowalni”.

c)            Zalogowany klient, aby przejść do przechowalni powinien przejść do zakładki „Moje konto” – „Przechowalnia”.

d)           Klient niezalogowany na stronie Sklepu, aby przejść do przechowalni powinien pozostawić okienko Przechowalnia otwarte w przeglądarce.

14.         Tryb postępowania reklamacyjnego:

a)           Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.

b)           Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (wyłączając tryby reklamacji, które został opisane w §8 i §11 Regulaminu) Klient może składać w szczególności:

             pisemnie na adres: ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo,

             za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@matique.pl

c)            zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

             okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

             określenie żądania Klienta,

             danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

d)           zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

15.         Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług elektronicznych przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym na zasadach przewidzianych Regulaminem.

16.         Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta Klienta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

17.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

 

§4 Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru na Klienta

1.           Zawarcie Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie internetowym.

2.           Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3.           Procedura zawarcia Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówień jest następująca:

a)           dokonanie wyboru Produktu, poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczególności wybór Produktu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”),

b)           wypełnienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), jak również dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody płatności, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami należy podać również nazwę firmy i numer NIP celem wystawienia faktury,

c)            po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia (podsumowanie zawiera informacje dotyczące opisu zamówionego Produktu, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych Produktów wraz z podatkami i innymi opłatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, jeżeli wystąpią, wybrany sposób dostawy, wybraną metodę płatności, dane Klienta),

d)           złożenie Zamówienia jest możliwe po podaniu niezbędnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji treści Regulaminu i Polityki Prywatności, potwierdzeniu zapoznania się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz kliknięciu przycisku potwierdzającego zakup.

4.           Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła drogą elektroniczną na podany w trakcie procedury składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości zostaje zawarta Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru między Klientem a Sprzedawcą.

5.           Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca Zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Produktu, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy danego Zamówienia).

6.           Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru (jej istotnych postanowień) następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu internetowego oraz przesłanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomości, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść zawartej Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.

 

§5 Realizacja zamówień i dostawa Towaru

1.           Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.

2.           Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.

3.           Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności towaru stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczególności opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w szczególności w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania Umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru oraz w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

4.           Koszt dostawy Towaru różnić się może w zależności od wielkości (gabarytów) lub/i wagi danego Towaru.

5.           Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Towaru:

a)           Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b)           Przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej – przesyłka pobraniowa,

c)            Przesyłka kurierska DPD,

d)           Przesyłka kurierska DPD – przesyłka pobraniowa.

6.           Czas realizacji różni się w zależności od typu Towaru – jest on każdorazowo wskazywany w wiadomości elektronicznej potwierdzającej zakup Towaru. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 3 do 14 dni roboczych, chyba że w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wskazany termin. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru.

7.           Bezpośredni wpływ na czas dostawy ma wybór sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8.           W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

9.           Podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej Zamówienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.

10.         Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną. Anulowanie lub zmiana po upływie przedmiotowego terminu jest możliwa po uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

11.         Po otrzymaniu przesyłki, Klient bądź upoważniona przez niego osoba trzecia, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie doszło do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawartość opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości Klient powinien w miarę możliwości, w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Zalecenia powyżej wskazane w żaden sposób nie wyłączają i nie ograniczają uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wyżej opisane zalecane postępowanie Klienta ma na celu jedynie pomóc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Niesporządzenie protokołu uszkodzenia Towaru nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez względu na zastosowanie lub niezastosowanie powyższych zaleceń.

 

§6 Sposób uwidaczniania cen

1.           Ceny Produktów dostępnych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2.           W przypadku obniżenia Ceny (promocji) Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia informację o najniższej Cenie, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

3.           W przypadku, gdy Produkt oferowany jest do sprzedaży w okresie krótszym aniżeli 30 dni, to Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie uwidacznia się również

informację o najniższej Cenie danego Produktu, która obowiązywała w

okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do

dnia wprowadzenia obniżki.

4.           W przypadku, gdy Produkt oferowany do sprzedaży ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki. Ust. 2 i 3 nie ma zastosowania do takowego Produktu.

 

§7 Metody płatności

1.           Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a)           płatności elektroniczne i za pośrednictwem karty płatniczej – płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych eCard S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Krucza 00-526 Warszawa)), NIP: 5213103040, KRS: 0000042304, REGON: 016341786– aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej http://www.ecard.pl/

b)           przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (nr 46 1050 1012 1000 0090 6984 1410 ING Bank Śląski) wskazany w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w wiadomości potwierdzającej dokonanie Zamówienia,

c)            za pobraniem.

2.           W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru).

3.           W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest dokonania zapłaty przy odbiorze przesyłki.

4.           Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Produktu paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Produktu.

 

§8 Rękojmia i reklamacje Towaru – Konsumenci i Przedsiębiorcy indywidualni

1.           Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym, za brak zgodności Towaru z umową. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji, gdy sprzedany Towar jest niezgodny z umową został ustalony w art. 43a – 43g p ustawy o prawach konsumenta.

2.           Poprzez użyte w niniejszym paragrafie słowo „Klient” należy rozumieć Konsumenta i Przedsiębiorcę indywidualnego.

3.           Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar zgodny z zawartą umową.

4.           Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia określony przez Sprzedawcę jest dłuższy.

5.           Towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie internetowym co do zasady posiadają termin przydatności do dwóch lat. W przypadku dłuższego terminu informacja o terminie przydatności zawarta będzie w opisie oferowanego Towaru.

6.           W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten wynosi dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

7.           Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć na przykład pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

8.           Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

9.           Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

             okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji – Towaru i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,

             określenie żądania Klienta (żądania naprawy lub wymiany Towaru),

             danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.

10.         Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.

11.         Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12.         Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.

13.         Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.

14.         Koszt odbioru Towaru podlegającego wymianie lub naprawie pokrywa Sprzedawca.

15.         Termin oraz sposób odbioru Towaru podlegającego wymianie lub naprawie przez Sprzedawcę od Klienta zostanie ustalony przez Sprzedawcę w porozumieniu z Klientem indywidualnie.

16.         Jeżeli ze względu np. na rodzaj Towaru podlegającego wymianie lub naprawie jego odebranie przez Sprzedawcę byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar ten się znajduje.

17.         Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

18.         Klient nie ponosi kosztów za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

19.         Klient, jeżeli Towar jest niezgodny z umową, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a.           Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,

b.           Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,

c.            brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d.           brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości wymiany lub naprawy Towaru;

e.           z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

20.         Obniżona Cena zostaje ustalona na podstawie proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

21.         Sprzedawca zwraca Klientowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.

22.         Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

23.         Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów.

24.         Klient ma prawo odstąpić od umowy w odniesieniu do innych nabytych przez Klienta Towarów, aniżeli wskazane w ust. 23, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

25.         W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu sposobu zwrotu.

26.         Koszt zwrotu Towaru w razie odstąpienia od umowy pokrywa Sprzedawca.

27.         Sprzedawca zwraca Klientowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

28.         Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

29.         Postanowienia niniejszego paragrafu, zgodnie z ust. 1, stosuje się także (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy zawierają z Sprzedawcą Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.

30.         W przypadku złożenia reklamacji przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy indywidualnego poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):

a)           jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zasadności zgłoszonej reklamacji zgodnie z ust. 8 powyżej,

b)           jeśli Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty zgłoszeniem reklamacyjnym mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).

31.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:

a)           jeśli przedmiot Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienia z tytułu rękojmi za niezgodność Towaru z umową Klientowi nie przysługują, a Sprzedawca odrzuca zgłoszenie (chyba że postanowienia § 11 Regulaminu stanowią inaczej),

b)           jeśli przedmiot Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przystępuje do rozpatrzenia zgłoszenia zgodnie z ust. 8 powyżej.

 

§9 Prawo do odstąpienia od umowy

1.           Zgodnie z art. 27 oraz art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

2.           Poprzez użyte w niniejszym paragrafie słowo „Klient” należy rozumieć Konsumenta i Przedsiębiorcę indywidualnego.

3.           Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a)           obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

b)           polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

4.           Prawo do odstąpienia od innych umów, aniżeli wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu, przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5.           W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres: ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@matique.pl

6.           Do zachowania terminu wskazanego w ust. 3 lub ust. 4 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

7.           Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

8.           Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9.           Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru do momentu otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.         W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Umowy o dostarczenie usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wykorzystuje treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a.           są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

b.           dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

c.            zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

d.           zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi, którzy nadal mogą z nich korzystać.

11.         Prócz przypadków, które wskazano w ust. 10 pkt a-c, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Klienta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.

12.         Sprzedawca zwraca Treści cyfrowe Klientowi nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

13.         Sprzedawca, w przypadku odstąpienia od umowy, uniemożliwia Klientowi korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Klientowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie Konta Klienta.

14.         Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia Oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. 

15.         W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub Umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, Klient jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

16.         W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

17.         Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

18.         Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo.

19.         Klient ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

20.         Klient, gdy wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczenie usługi cyfrowej, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, jest zobowiązany do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

21.         Kwota zapłaty wymagana na podstawie ust. 20 obliczana jest proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie Ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli Cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

22.         Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)           o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b)           w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)            w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)           w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e)           w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)            w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)           w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h)           w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i)             w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)             o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 

k)            zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)             o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)          o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;

n)           oświadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

23.         Postanowienia niniejszego paragrafu, zgodnie z ust. 1, stosuje się (np. po uprzedniej weryfikacji zakresu umowy z kodami PKD ujawnionymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) do Przedsiębiorców indywidualnych, którzy to zawierają z Sprzedawcą Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru/ Umowę o dostarczanie treści cyfrowych/ Umowę o dostarczanie usług cyfrowych związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, lecz nie mającą charakteru zawodowego.

24.         W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez osobę fizyczną, Sprzedawca weryfikuje, czy osoba ta posiada status Konsumenta czy Przedsiębiorcy poprzez weryfikację treści zamówienia (w szczególności, czy w trakcie składania Zamówienia Klient ujawnił swoją firmę i numer NIP):

25.         jeśli weryfikacja wykaże, że Klient posiada status Konsumenta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem,

26.         jeśli Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru/ Umowę o dostarczanie treści cyfrowych/ Umowę o dostarczanie usług cyfrowych zawarto z osobą fizyczną - Przedsiębiorcą, Sprzedawca dokonuje weryfikacji np. poprzez ustalenie czy przedmiot Zamówienia objęty oświadczeniem mieści się w zakresie działalności objętej jednym lub kilkoma z kodów PKD Klienta (czy transakcja miała dla Klienta charakter zawodowy).

27.         W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wpisanej do CEIDG, po sprawdzeniu przez Sprzedawcę zgodności przedmiotu Zamówienia z zakresem działalności ujawnionej w CEIDG:

28.         jeśli przedmiot Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru / Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/ Umowy o dostarczanie usług cyfrowych będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, uprawnienie do odstąpienia od umowy Klientowi nie przysługuje, a Sprzedawca nie uwzględnia oświadczenia (chyba że postanowienia § 11 Regulaminu stanowią inaczej),

29.         jeśli przedmiot Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru/ Umowy o dostarczanie treści cyfrowych/ Umowy o dostarczanie usług cyfrowych nie będzie zgodny z zakresem działalności objętej kodami PKD Klienta, Sprzedawca przyjmuje oświadczenie o odstąpieniu od umowy na zasadach określonych niniejszym paragrafem.

 

§10 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1.           Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

2.           Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.           Dla Klientów będących Konsumentami przewidziano różne możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym:

a)           zwrócenie się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Nr 4, poz. 25 z późn. zm.), regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z późn. zm.),

b)           zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

c)            skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),

d)           skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem unijnej platformy dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§11 Przedsiębiorcy

1.           Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi zawierającymi z Sprzedawcą Umowę zobowiązującą do przeniesienia własności towaru związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, o ile umowa ta nie posiada charakteru zawodowego.

2.           W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach Regulaminu zawartych w § 11 (dotyczących tylko Przedsiębiorców) w stosunku do pozostałych postanowień Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia zawarte w § 11.

3.           Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

4.           W wypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia.

5.           Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranej przez Klienta - Przedsiębiorcę metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru.

6.           Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru wybranemu przewoźnikowi na rzecz Klienta nie będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru.

7.           W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.           Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami indywidualnymi jest faktura.

9.           Mając na uwadze przepis art. 558 § 1 k.c. odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

10.         Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

§12 Postanowienia końcowe

1.           Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2.           Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

3.           Zmiana Regulaminu może zostać dokonana jedynie z ważnych przyczyn, takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana metod płatności, zmiana sposobów dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu

4.           W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (dotyczy to np. usługi elektronicznej Konta Klienta) zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

5.           W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innych niż o charakterze ciągłym (dotyczy to np. Umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących Konsumentami czy Przedsiębiorcami indywidualnymi przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży).

6.           W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą indywidualnym może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

7.           O każdorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zaktualizowanej wersji Regulaminu.

8.           Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.

9.           W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), ustawy o prawach konsumenta.

10.         Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

11.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.

Załącznik nr 1 - pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 - wzór formularza odstąpienia od umowy


ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN