Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN

Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy

Pouczenie o odstąpieniu od Umowy

(dotyczy Klientów będących Konsumentami i Przedsiębiorcami indywidualnymi)

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

  1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,
  2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,
  3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,
  4. w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Przypadki, w których nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zostały opisane w Regulaminie Sklepu internetowego.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni kalendarzowych.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od Umowy

(dotyczy Klientów będących Konsumentami oraz przedsiębiorców indywidualnych):

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

 

Adresat:

Jolanta Wieczorek Matique

ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo

adres poczty elektronicznej: kontakt@matique.pl

 

Oświadczenie:

Ja/My* ……………………………………….. ………………..niniejszym informuję/emy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/ umowy dostawy następujących rzeczy/ umowy dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/ o świadczenie następującej usługi*:

Przedmiot (można wskazać: nazwa Towaru, cena brutto, ewentualnie opis)

 

Nazwa firmy i numer NIP (jeżeli dotyczy)

 

Zamówienie było bezpośrednio związane z działalnością zawodową Klienta (jeżeli dotyczy)

(___) Tak

(___) Nie

Kod PKD działalności Klienta, którego dotyczy zamówienie (jeżeli dotyczy)

 

Numer zamówienia (wypełnić opcjonalnie)

 

Numer faktury (wypełnić opcjonalnie)

 

Adres Klienta

 

Data zawarcia umowy/odbioru Towaru*

 

Przyczyna odstąpienia (wypełnić opcjonalnie, tylko do wiadomości Sprzedawcy)

 

Pozostałe dane Klienta/osoby reklamującej Towar - wypełnić opcjonalnie (np. adres e-mail, nr telefonu):

 

 

 

            ………………………………

Podpis/y (jeżeli oświadczenie jest składane w formie pisemnej)

 

*niepotrzebne skreślić

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN