Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN

Aktualności

.

Regulamin konkursu " Mascara Madara?"

1. Organizatorem Konkursu " Mascara Madara?" (dalej Konkurs) jest firma Matique Jolanta Wieczorekwpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo, NIP: 5361536227, REGON: 142065140, adres poczty elektronicznej: kontakt@matique.pl, nr telefonu: 22 784 23 22

3. Organizator jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.

4. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Konkurs organizowany jest wyłącznie w Internecie w serwisie społecznościowym www.facebook.com (dalej: „Serwis Facebook”) oraz Instagram.

6. Konkurs dostępny jest na Fanpage’u Organizatora https://www.facebook.com/matique.kosmetyki.naturalne („Fanpage”) oraz na profilu na platformie Instagram.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w postaci:

1. imienia i nazwiska - na potrzeby wyłonienia zwycięzcy;

2. danych kontaktowych (imię, nazwisko, ulica, nr domu i mieszkania, kod pocztowy i miasto) - na potrzeby wysłania nagrody.

§2. Zasady przetwarzania danych osobowych

W związku z naszym obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanego jako RODO, chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i zasadach na jakich się to odbywa. Zapoznaj się z poniższymi informacjami, jeśli będziesz miał dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem: kontakt@matique.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Matique Jolanta Wieczorekwpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą adres miejsca głównego wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo, NIP: 5361536227, REGON: 142065140, adres poczty elektronicznej: kontakt@matique.pl, nr telefonu: 22 784 23 22

Dlaczego i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, które prześlesz do nas w wiadomości mailowej będziemy przetwarzać dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu " Mascara Madara”, aby wywiązać się z naszych ustaleń, czyli np. przekazać szczegóły dotyczące nagrody, jeśli zostaniesz zwycięzcą. W tym wypadku prawną podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

Odbiorcy danych osobowych, czyli komu możemy przekazywać Twoje dane

Odbiorcami Twoich danych osobowych będzie MATIQUE Jolanta Wieczorek z siedzibą: ul. Reymonta 11, 05-120 Legionowo

Okres, przez jaki Twoje dane będą przechowywane

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania oraz rozliczenia niniejszego konkursu, nie dłużej niż do połowy października 2022 r.

Twoje prawa w stosunku do danych osobowych

Zgodnie z RODO - masz prawo:

● otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez MATIQUE Twoich danych osobowych oraz ich kopię,

● przenoszenia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych.

● wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (czyli żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych

z Twoją szczególną sytuacją, jeżeli przetwarzanie to jest oparte na podstawie wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwi nam przetwarzanie Twoich danych. Prosimy, pamiętaj, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Możesz także żądać:

● sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne;

● usunięcia Twoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), zwłaszcza, gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, lub są przetwarzane niezgodnie z prawem lub też gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, a my nie będziemy mieć innej podstawy ich przetwarzania;

● ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, zwłaszcza, gdy kwestionujesz prawidłowość danych osobowych lub ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych uprawnień możesz zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

● poczty elektronicznej na adres: kontakt@matique.pl

● pocztą tradycyjną na adres: MATIQUE Jolanta Wieczorek ul. Reymonta 11, 05-120 Legionowo

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§3. Słownik pojęć

1. Uczestnik – to osoba mająca adres zamieszkania na terenie Polski, mająca ukończone 18 lat, która wzięła udział w Konkursie poprzez skomentowanie posta konkursowego https://www.facebook.com/matique.kosmetyki.naturalne/videos/618861679893930/ lub https://www.instagram.com/p/CirXI3qvadl/  zamieszczonego w dniu 19.09.2022 r. W przypadku osób poniżej 18 roku życia lub mających ukończone 18 lat i nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, udział w Konkursie możliwy jest pod warunkiem uprzedniej pisemnej zgody na udział w Konkursie rodzica lub opiekuna prawnego. Zgody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą weryfikowane na etapie wydawania Nagród Zwycięzcom.

2. Organizator Konkursu – MATIQUE Jolanta Wieczorek ul. Reymonta 11, 05-120 Legionowo

§4. Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 19.09.2022 r. i zostanie przeprowadzony w oparciu o niniejszy regulamin (dalej określany jako „Regulamin”).

3. Konkurs jest organizowany na terenie Polski.

4. Konkurs ma charakter promocji i reklamy działalności oraz produktów Organizatora.

5. Posiadanie profilu osobowego na portalu Facebook lub Instagram zawierającego autentyczne dane osobowe, jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania ewentualnej nagrody.

6. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu pod postem konkursowym  https://www.facebook.com/matique.kosmetyki.naturalne/videos/618861679893930/ lub https://www.instagram.com/p/CirXI3qvadl/ komentarza w którym napisze" Którą mascarę MADARA chciałaby otrzymać i dlaczego Deep Mater czy Come Closer? "

7. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w komentarzach pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/matique.kosmetyki.naturalne/videos/618861679893930/ lub https://www.instagram.com/p/CirXI3qvadl/ do 03.10.2022 r. do godz. 23:59.

8. Zamieszczenie komentarza z odpowiedzią na zadanie pod postem konkursowym jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Przesyłając odpowiedź pod postem konkursowym Uczestnik zapewnia, że posiada wszelkie prawa (w tym prawa autorskie) do treści stanowiącej wykonane Zadanie Konkursowe zaś przesłana przez niego treść nie narusza jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.

10. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłącznie i nieograniczone prawo autorskie oraz że wykonane zadanie konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

11. W Konkursie zostaną nagrodzone dwie osoby.

12. Zwycięzców wybierze jury, powołane przez Organizatora Konkursu. Obrady jury są tajne.

13. Zwycięzcy otrzymają kosmetyk: Tusz do rzęs MADARA

14. Każdy z laureatów otrzyma kosmetyk: Tusz do rzęs MADARA

15. Nagrody nie ulegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców, z podaniem ich danych w postaci imienia i nazwiska zostanie opublikowana nie później niż 04.10.2022 r. na fanpage’u MATIQUE Kosmetyki naturalne i ekologiczne oraz na profilu Instagram.

17. Po ogłoszeniu wyników zwycięzcy zobowiązani są do niezwłocznego skontaktowania się z Organizatorem Konkursu w celu podania adresu do wysyłki nagrody. Nieprzesłanie wiadomości w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników przez Organizatora, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

18. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, wyrażają zgodę na udostępnienie swojej nazwy użytkownika w poście informującym o wynikach Konkursu na fanpage’u MATIQUE Kosmetyki naturalne i ekologiczne lub na platformie Instagram.

§5. Zakaz dostarczania treści bezprawnych

1. W ramach udziału w Konkursie niedozwolone jest dostarczanie przez Uczestników treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Wykonane zadanie konkursowe nie powinno ponadto zawierać słów powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

2. Zgłoszenie nie może:

2.1 być niezgodne z celem działań promocyjnych na fanpage’u i profilu Instagram

2.2 zawierać antyreklamy marki MATIQUE lub reklamy podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługodawcy,

2.3. naruszać dóbr osobistych Usługodawcy lub osób trzecich.

3. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenia naruszające postanowienia §5 ust. 1-2.

§6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane listownie na adres: MATIQUE Jolanta Wieczorek, ul. Reymonta 11, 05-120 Legionowo lub e-mail: kontakt@matique.pl z dopiskiem/tytułem maila „Reklamacja – konkurs MATIQUE” w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do dnia 15.11.2019 r.

2. Organizator Konkursu rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie do 21 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator Konkursu odpowiada na złożoną reklamację w takiej samej formie, w jakiej otrzymał zgłoszenie reklamacyjne.

§7. Facebook i Instagram

1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com ani Instagram.com

2. Portale Facebook.com oraz Instagram.com są zwolnione przez każdego Uczestnika z odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie reklamacje i roszczenia związane z Konkursem kierowane będą wyłącznie do Organizatora z uwzględnieniem §5 ust. 1 i 2.

§8. Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Organizator ma prawo do modyfikacji treści regulaminu, przy czym zmiany regulaminu nie mogą wpływać na prawa nabyte przez Uczestników. O każdej zmianie regulaminu Organizator poinformuje Uczestników na Facebooku MATIQUE Kosmetyki naturalne i ekologiczne co najmniej 2 dni przed dniem wejścia zmian w życie.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin portalu Facebook.com.

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN